Μείωση 8,5% για τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) µε έτος βάσης 2010=100,0, του µηνός Νοεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 8,5%, έναντι µείωσης 2,3% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 1,4%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2014 – Νοεµβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2013 – Νοεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 7,1%, έναντι µείωσης 0,7%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Η χρονοσειρά των ∆εικτών Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ