Νέος γύρος απελευθέρωσης επαγγελμάτων

Ειδική «αποστολή» να προχωρήσει στην απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που παραμένουν μη απελευθερωμένες ανέθεσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης σε ειδική Διυπουργική Ομάδα Εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών η Διυπουργική Ομάδα Εργασίας θα αναλάβει να διεκπεραιώσει έως τις 28 Νοεμβρίου μια σειρά σύνθετων ενεργειών όπως:

– Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.

– Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων /οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

– Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η Διυπουργική Ομάδα Εργασίας θα έχει την δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.