Πληροφορίες για παράταση 25 ημερών στον Νόμο Κατσέλη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες παρατείνεται για 25 ημέρες η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο νόμο Κατσέλη.

Παράταση από 15 ημέρες μέχρι ένα μήνα οφείλουν να δίνουν τα Ειρηνοδικεία που παραλαμβάνουν και πρωτοκολλούν αιτήσεις δανειοληπτών για ένταξη στο νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 3869/2010, οι οποίες αιτήσεις δεν είναι πλήρεις ή δεν τους έχουν δοθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις τράπεζες μέχρι 31.12.2015.

Αυτό προβλέπει ερμηνευτική εγκύκλιος (133969/οικ./22.12.15) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία δίνει διευκρινίσεις επί των αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου υποχρέωσης- των τραπεζών περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου.

Οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής.

Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 (γνωστός ως νόμος Κατσέλη), εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο νομοθέτης κάνει λόγο για κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης, όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί έως συνολικής προθεσμίας σαράντα επτά (47) ημερών.

Πηγή: ΣΚΑΙ