Πόσα καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής

Η παραγωγή ασφαλίστρων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο πλοίων, εκτιμάται ότι έφτασε τα 10,9 εκατ. ευρώ το 2013, γνωρίζοντας μείωση κατά 15,6% σε σχέση με το 2012.

Ομοίως, ο κλάδος αστικής ευθύνης πλοίων εκτιμάται ότι είχε παραγωγή 6 εκατ. ευρώ, η οποία επίσης ήταν μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με το 2012. Συνεπώς η παραγωγή ασφαλίστρων της αγοράς για τις ασφαλίσεις πλοίων συνολικά υπολογίζεται ότι ανήλθε στα 16,8 εκατ. ευρώ το 2013 (έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2012), όμως δεν είναι γνωστό το μέρος του συνόλου που αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής γι’ αυτό και πραγματοποίησε σχετική μελέτη η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
 

Οικονομικά στοιχεία των ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στη σχετική έρευνα με ερωτηματολόγιο των 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της ΕΑΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής, η εγγεγραμμένη παραγωγή πρωτασφαλίστρων στο σύνολο των καλύψεων στα σκάφη αναψυχής έφτασε τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2013, εκ των οποίων τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν στην κάλυψη της αστικής ευθύνης. Το απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων στο τέλος της χρονιάς μειώθηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή της χρονιάς.

Οι συνολικές καταβολές για αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 4,1 εκατομμύρια ευρώ για 659 απαιτήσεις. Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών στο τέλος του 2013 αυξήθηκε στα 10,9 εκατομμύρια ευρώ από τα 10,1 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε 638 περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια του 2013, τα δικαιώματα συμβολαίου έφτασαν στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ και οι προμήθειες τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπολογιζόμενος δείκτης ζημιών του κλάδου για το 2013, με βάση το οικονομικό έτος, ήταν 42,6% (55,7% το 2012) και το κόστος πρόσκτησης εργασιών 19,2% (από 18,2% το 2012). Το ποσοστό του δικαιώματος συμβολαίου επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κυμάνθηκε κατά μέσον όρο στο 15,1%, από 13,9% το 2012. Αντιστοίχως, στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών (δηλαδή χωρίς την Αστική ευθύνη οχημάτων), ο δείκτης ζημιών για το 2012 ήταν 27,5%, το κόστος πρόσκτησης εργασιών 16,4% ενώ το δικαίωμα συμβολαίου 15,4%.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία. Σε σχέση με το 2012, το μερίδιο των ιστιοπλοϊκών στο σύνολο των ασφαλιζομένων σκαφών μειώθηκε ως προς το πλήθος αλλά αυξήθηκε ως προς την ασφαλιζόμενη αξία.

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών (σχεδόν 87%) δηλώνεται στην προσωπική αναψυχή. Το συγκεκριμένο μέγεθος αυξήθηκε μετά τις μειώσεις των προηγούμενων ετών (2009: 90%, 2012: 84%). Στην παραγωγή ασφαλίστρων, τα επαγγελματικά σκάφη με πλήρωμα εμφανίζουν αναλογικά πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από ότι εμφανίζει ο αριθμός των συμβολαίων τους. Στις ζημιές, τα επαγγελματικά σκάφη με πλήρωμα εμφάνισαν μεγάλη, μείωση στη συμμετοχή τους σε σχέση με το 2012 .

Οι κύριες αιτίες όσον αφορά το ποσό καταβολής αποζημίωσης είναι αυτές της πρόσκρουσης/σύγκρουσης, των μηχανικών βλαβών και των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα. Η μέση αποζημίωση, η οποία γνώρισε μείωση από 12,3 χιλ. ευρώ στα 7,7 χιλ. ευρώ συνολικά, όταν εξετάζεται ανά αιτία ζημιάς φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη στα αίτια της προσάραξης, των μηχανικών βλαβών και των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα.

Από τη μελέτη των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο δείκτης ζημιών του κλάδου εκτιμάται στο 42,9% κατά μέσον όρο τα πέντε τελευταία έτη (2009-2013).

Η καθοδήγηση της έρευνας έγινε από την αρμόδια Υποεπιτροπή ασφαλίσεων σκαφών και αεροσκαφών της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.