Προαιρετικό τώρα το ζύγισμα του ψωμιού

Το προωθούμενο πολυνομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και σε θέματα που αφορούν στις λαϊκές αγορές, στο ζύγισμα του ψωμιού, στην επιμελητηριακή νομοθεσία και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

 

Στο πλαίσιο αυτό συστήνονται διευθύνσεις λαϊκών αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητες -μεταξύ άλλων- την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, την τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών κ.ά.

Ακόμη προβλέπεται η σύσταση επιτροπών λαϊκών αγορών στις συγκεκριμένες περιφέρειες, οι οποίες θα αποφασίζουν για την τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές, την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών κ.ά. Σημειώνεται πως παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αλλά ανά τριετία και όχι ετησίως.

Επιπλέον, το ζύγισμα του ψωμιού γίνεται πλέον προαιρετικό. Το ψωμί θα είναι προζυγισμένο, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή του ανά κιλό. Εφόσον το επιθυμεί ο καταναλωτής ή κατά τπ διάρκεια ελέγχων, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το ζυγίσει εκ νέου μπροστά στον ενδιαφερόμενο.

Αναφορικά με τα Επιμελητήρια, από την Ίη Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών. Στο μεταξύ, το ΓΕΜΗ θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα των κρατώνμελών, θα λαμβάνει πληροφορίες για κεφαλαιουχικές εταιρίες με έδρα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., θα χορηγεί πληροφορίες για εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα κ.ά.