Στα «δύο» θα χωρίζονται οι λαϊκές αγορές

Τα κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών , αλλά και το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών προσδιορίζει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Σύμφωνα με την απόφαση κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών θα διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Όπως ξεκαθαρίζεται την ευθύνη υλοποίησης της διάκρισης θα έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.

 

Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη η παλαιότητα της άδειας, η ηλικία του δικαιούχου, η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, ο αριθμός των τέκνων του και οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.

 

Κάθε κριτήριο θα δίνει στον δικαιούχο μόρια, ενώ αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος θα κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των 30 και άνω των 60 ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%. Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.