Τεκμήρια «φωτιά» – Πόθεν έσχες για αγορές άνω των 10.000 ευρώ

«Σφίγγει ο κλοιός» της Εφορίας για τους φορολογούμενους με υψηλές δαπάνες το 2014 για αγορές κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς γίνεται αυστηρότερο και διευρύνεται το «πόθεν έσχες» για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος.

 

Με βάση τα νέα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να δικαιολογήσουν δαπάνες που αφορούν αγορά μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων ή εντόκων γραμματίων, σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων, καθώς και δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα, απόκτηση πρώτης κατοικίας, αγορά κινητών πραγμάτων όπως πίνακες ζωγραφικής, επίπλων ή κοσμημάτων άνω των 10.000 ευρώ, ακόμη και γονικές παροχές σε χρήμα άνω των 300 ευρώ τον χρόνο.

 

Οι παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και σε περίπτωση που τα εισοδήματα που δηλώνονται είναι χαμηλότερα από τις δαπάνες που έγιναν, ο φόρος θα υπολογίζεται επί της διαφοράς.

 

Με βάση το άρθρο 32 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τα τεκμήρια οι οποίες ίσχυαν μέχρι και πέρυσι. Το νέο καθεστώς αναλύεται στην εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου, σύμφωνα με την οποία στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:

 

1 Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως πίνακες ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ.

 

2 Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας.

 

3 Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές.

 

4 Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης. Ως τεκμήριο θα ληφθεί υπόψη το πραγματικό τίμημα αγοράς, δηλαδή το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό. Δηλαδή ακόμη κι αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το τίμημα αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ως τεκμήριο προσδιορισμού του εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του τεκμηρίου με βάση την τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο, έστω κι αν αυτή είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου θα ισχύσει για όλες τις αγορές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2014.

 

5 Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, δηλαδή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται και τα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις που χορηγούν εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρείες που συμμετέχουν.

 

6 Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κ.λπ.

 

7 Αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τεκμήριο θεωρείται το σύνολο των χρημάτων που δαπάνησε ο φορολογούμενος εντός του προηγούμενου έτους για να εξοφλήσει τοκοχρεωλυτικές δόσεις στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων που έλαβε από τις τράπεζες, καθώς επίσης και για την αποπληρωμή των δόσεων των πιστωτικών του καρτών. Στο συνολικό ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των κανονικών τόκων και των τυχών τόκων υπερημερίας.

Πώς θα αποφύγετε την παγίδα του «πόθεν έσχες»

 

Δάνεια από συγγενείς, πώληση περιουσιακών στοιχείων καθώς και γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να αποφύγουν την παγίδα του «πόθεν έσχες».

 

Τα όπλα είναι τα εξής:

 

Πραγματικά εισοδήματα. Ως τέτοια θεωρούνται τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.
Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα όπως το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, η αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.ά.
Εσοδα από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2014 πρέπει να αφαιρείται το κόστος απόκτησης.

 

Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος περιουσιακού στοιχείου είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο τη χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.

 

  • Εισαγωγή συναλλάγματος.
  • Αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη που δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31/12/2013 και αναλώθηκαν εντός του 2014. Με την «ανάλωση κεφαλαίου», οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων.
  • Ποσά από δωρεές, είτε από γονικές παροχές.
  • Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ., τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

 

Πηγή: Έθνος