Υποχρεωτική πλέον η δημοσιοποίηση εκτέλεσης προϋπολογισμών σε δημόσιο και ΟΤΑ

Υποχρεωτική είναι πλέον η δημοσιοποίηση των προϋπολογισμών υπουργείων, μέσω της Διαύγειας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και περιφερειών, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του ν. 4305/2014.

Πρόκειται για το νόμο, που αφορά στην «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα…», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 15 και το οποίο προβλέπει την υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, καθώς και χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Επίσης, με άλλη εγκύκλιο του κ. Κατρούγκαλου, γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η έκδοση του ΠΔ αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της δράσης της δημόσιας διοίκησης καθώς πλέον διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Κώδικας Πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους στο σχετικό πεδίο και θα συντελέσει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.