Δωρεάν μεταπτυχιακό για Νηπιαγωγούς

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα την προσχολική εκπαίδευση και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως το τέλος του μήνα, ενώ οι εξετάσεις θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2015.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Προσχολική Εκπαίδευση» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις:

 

1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης

 

2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευση

 

3. Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση

 

4. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

 

5. Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση

 

6. Τέχνη και Εκπαίδευση Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί 40 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ως ακολούθως:

 

Α. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν τις Επιστήμες Αγωγής ή πτυχιούχοι Τμημάτων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής υπό τον όρο όπ έχει αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Β. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 16 του Ν. 2327/95.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πτυχιούχοι, εφόσον έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις και μετά από αιτιολόγηση Tns Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ως προς τη συνάφεια και επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών σχετικών με την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν, καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, σχετικών με την ειδίκευση που θα ακολουθήσουν για να καλύψουν τα ενδεχόμενα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων (άριστα 100 μονάδες):

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ

 

• Γενικός βαθμός Πτυχίου 20

• Βαθμός στη γραπτή Εξέταση στο αντικείμενο ειδίκευσης 60

• Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία 02

• Ερευνητικές Εργασίες και Δημοσιεύσεις 04

• Προφορική Συνέντευξη 12 Βαθμός δεύτερου Πτυχίου/Μεταπτυχιακό 02 Σύνολο: 100

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος: http://ecedu.uoi.gr/).

 

2. Αντίγραφο Πτυχίου και λοι πών Τίτλων (Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού),

 

3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογώ των προπτυχιακών μαθημάτων,

 

4. Αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει),

 

5.Βιογραφικό Σημείωμα,

 

6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλλε στη διαμόρφωση πληρέστερης άποψης για τους ίδιους (π.χ. διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στα παρακάτω αντικείμενα:

 

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης -κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Β. Σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ) ή είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ξένων χωρών των οποίων η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας συμπίπτει με κάποια από ης προαναφερόμενες, απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να εξετασθούν στην ελληνική γλώσσα ή να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της ελληνικής.

Ξένη γλώσσα

 

Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ε ξετάσεις των γνωστικών αντικειμέ νων, οι οποίες ακολουθούν χρονικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης/κατεύθυνσης.

 

Τέλος, οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων οφείλουν να προσέλθουν και σε προφορική συνέντευξη).

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Ελ. Γκότοβου,τηλ.: 26510-07468, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://ecedu.uoi.gr/), όπου υπάρχει και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Πηγή: Έθνος