«Ηλεκτρονικό φακέλωμα» από την Εφορία

Σε «ηλεκτρονικό φακέλωμα» καταθέσεων, επενδύσεων, μερισμάτων, ασφαλιστήριων συμβολαίων και τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική εγκύκλιο στις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες και με την οποία τους ζητά αναλυτικά στοιχεία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα γίνεται έλεγχος για τον εντοπισμό φορολογουμένων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τις δαπάνες, τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης (αναλήψεις) είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης (καταθέσεις) μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

 

Η παροχή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών, καθώς και των στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos, αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και όχι στις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας, που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.

 

Στοιχεία χαρτοφυλακίων

Επίσης, η ΓΓΔΕ ζητά από τους αρμόδιους φορείς στοιχεία χαρτοφυλακίων φυσικών προσώπων που αφορούν σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται ανά επενδυτή.

 

Ακόμη το υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων τακτής λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβεβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τέλος, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που έγιναν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.