Ορισμός και αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του δήμου Θεσσαλονίκης

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια) οι αποφάσεις του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη για τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται.

 

Συγκεκριμένα:

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών ορίζεται η Γεωργία Ρανέλλα, στην οποία μεταβιβάζεται η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών που αφορούν:

 

 • Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του Απολογισμού του Δήμου.
 • Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παγίας προκαταβολής.
 • Τη διαχείριση των Αποθηκών.
 • Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών, του ταμείου (εσόδων-εξόδων) και των αναγκαστικών μέτρων.
 • Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.
 • Την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
 • Την εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης.
 • Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις κλπ).
 • Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων.

 

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης ορίζεται ο Πέτρος Λεκάκης, στον οποίο μεταβιβάζεται η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών που αφορούν:

 

 • Την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, την αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών ή φυσικών τοπικών πόρων, την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής της Θεσσαλονίκης και προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας και την αναβάθμιση και διαχείριση των αντίστοιχων υποδομών.
 • Την προώθηση δράσεων και ενεργειών Κοινωνικής Οικονομίας (Υποστήριξη δράσεων ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ).
 • Τη συμβολή στην απορρόφηση εργατικού δυναμικού με την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους στην εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και τη δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Τη ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινόχρηστων χώρων, περιπτέρων, οίκων ανοχής, υπαίθριων διαφημίσεων, εκθέσεων κ.λ.π.).
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τους.
 • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, οργανισμού, φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, ιδιωτικών ιδρυμάτων τέχνης (ωδεία, μουσικές σχολές κ.λ.π.).
 • Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την έκδοση των σχετικών αδειών.

 

Στον Αντιδήμαρχο Σπύρο Πέγκα, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, μεταβιβάζεται η πρόσθετη αρμοδιότητα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα:

 

 • Η εποπτεία και ο συντονισμός του συνόλου των δράσεων και ενεργειών που συνιστούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Η νόμιμη εκπροσώπηση και αρμοδιότητα για θέματα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης και η υπογραφή των ετήσιων συμβάσεων χρηματοδότησης.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr