Προσλήψεις στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

ΠΕ Ιατρός Παθολόγος 

12 Μήνες

2

102

-//-

ΠΕ Γενικός Ιατρός

-//-

2

103

-//-

ΠΕ Οφθαλμίατρος 

-//-

1

104

-//-

ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος

-//-

1

105

-//-

ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός

-//-

1

106

-//-

ΠΕ Οδοντίατρος

-//-

1

107

-//-

ΠΕ Παιδίατρος – Νεογνολόγος

-//-

1

108

-//-

ΠΕ Παιδίατρος

-//-

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικού Ιατρού.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Οφθαλμιάτρου.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Καρδιολόγου.

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ορθοπεδικού.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Οδοντιάτρου.

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου – Νεογνολόγου.

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 

  1. Αίτηση.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  4. Αντίγραφα σπουδών & άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Πρόσφατο πιστοποιητικό του ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήσης της.
  7. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.   
  8. Βιογραφικό σημείωμα    

 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή .

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Κατάταξη υποψηφίων

 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ:

 

1.Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες),

2.Βαθμός βασικού τίτλου (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40),

3.Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο).

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Ελ. Βενιζέλου 125 Νεάπολη).   

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr