Προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου για την απογραφή των ΝΠΙΔ

Προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να απογραφούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων και να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει από τις 30 Ιουνίου.

Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο, που εστάλη  στους γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων και κοινοποιήθηκε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αυτές αφορούν στην αναστολή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό και στην αναστολή της καταβολής των αμοιβών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. 

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο σύμφωνα, με τα οποία η επί διμήνου μη συμμόρφωση και παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω της ΕΑΠ επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων.