Σε ανοδική τροχιά ο κλάδος μηχανημάτων το 2014

Σε ανοδική τροχιά ενδέχεται να έχει επανέλθει κατά το τρέχον έτος η ελληνική βιομηχανία μηχανών, η οποία το 2013 παρουσίασε μειωμένη παραγωγή, αλλά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

 

Ο κλάδος κατέγραψε αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: +26,1% τον Ιανουάριο (-20,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +14,2% τον Φεβρουάριο (-20,8%), +40,3% τον Μάρτιο (+13,5%), -6,0% τον Απρίλιο (+12,4%), -21,2% τον Μάιο (+48,4%) και συνολικά +3,2% το πεντάμηνο (+8,1%).

 

Μεικτή είναι όμως η εικόνα όσον αφορά την εξέλιξη των εσόδων του κλάδου κατά το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, έχει ως εξής: +21,5% τον Ιανουάριο (-23,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,7% τον Φεβρουάριο (-23,9%), +17,7% τον Μάρτιο (-13,7%), -17,4% τον Απρίλιο (+15,1%), -28,7% τον Μάιο (+2,6%) και συνολικά -11,4% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 (-1,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 34,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

 

Ο κλάδος της παραγωγής μηχανημάτων και συναφών ειδών τεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 144 εταιρειών του όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά οκτώ εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 33 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (27,5% το 2013, από 24,1% το 2012).

 

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 8,7 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,2 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 5,4 εκατ. ευρώ τελικές ζημιές (3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,7 εκατ. ευρώ το 2012).

 

Τα συνολικά έσοδα των 144 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 312,9 εκατ. ευρώ. Οι 144 αυτές εταιρείες παραγωγής (κατά ένα μέρος και εμπορίας συγχρόνως) μηχανών στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 585 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 144 επιχειρήσεων:

– 54 επιχειρήσεις (37,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 2,3 εκατ. ευρώ.

– 15 επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ περίπου, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 2,4 εκατ. ευρώ περίπου.

– 49 επιχειρήσεις (34,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

– 26 επιχειρήσεις (18,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 5,3 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 144 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,6%, από
4,1% το 2012.

 

Πηγή: Καθημερινή