Σε εξέλιξη η διαδικασία της εθελοντικής κινητικότητας στο Δημόσιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εθελοντικής κινητικότητας στο Δημόσιο, μετά από την έκδοση σχετικής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου, με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής κατάταξης αλλά και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες κ.λπ.

 

Σύμφωνα με την απόφαση (δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Ιουνίου), οι ενδιαφερόμενοι εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην ΕτΚ μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προς τις τριμελείς επιτροπές, που έχουν συγκροτηθεί για την επεξεργασία των αιτημάτων φορέων και την ενίσχυσή τους με προσωπικό.

 

Επίσης, ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας που ανήκει ή άνηκε οργανικά ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη διεύθυνση του οικείου υπουργείου που επόπτευε τον φορέα του.

 

Σημειώνεται ότι η κινητικότητα, σύμφωνα με τον ν. 4325/2015, αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους.

 

Συγκεκριμένα αφορά:

 

– Υπαλλήλους, των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

– Υπαλλήλους που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και του ν. 4250/2014 (Α’ 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση τους.

 

– Υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270).

 

– Υπαλλήλους, οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης.

 

– Υπαλλήλους που ανήκαν οργανικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

 

– Υπαλλήλους, οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις παραπάνω κατηγορίες δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση, εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.